O firmie

Nur­ko­wa­niem zaj­muję się od szes­na­stego roku życia, czyli ponad 50 lat. Jest to moja pasja, którą pra­gnę dzie­lić z innymi ludźmi. Od małego inte­re­so­wały mnie filmy i książki Jacques’a Cousteau. W prze­szło­ści nur­ko­wa­łem w straży pożar­nej w oddziale ratow­nic­twa wod­nego.

Obecnie zajmuję się:

  • nur­ko­wa­niem bez­de­cho­wym
  • łowiec­twem pod­wod­nym

Posia­dam wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w branży han­dlo­wej, dzięki czemu wiem, jak naj­le­piej zaspo­koić potrzeby moich klien­tów. Posta­no­wi­łem połą­czyć doświad­cze­nia z prze­szło­ści, by móc na co dzień zaj­mo­wać się swoją pasją.

Obec­nie na pol­skim rynku poja­wiają się mniej znane firmy, mające jed­nak sprzęt naj­wyż­szej jako­ści. Pro­mo­wa­nie tego typu firm, jest jed­nym z moich celów. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, pla­nuję posze­rzyć zakres dzia­ła­nia, otwie­ra­jąc sklepy sta­cjo­narne, począw­szy od War­szawy. Kom­fort klienta jest dla mnie prio­ry­te­tem.

Sta­wiam na naj­wyż­szą jakość sprzętu i zado­wo­le­nie klien­tów.

Pra­gnę dzie­lić się moją pasją z innymi ludźmi i poma­gać nur­kom – zarówno tym począt­ku­ją­cym, jak i zapa­lo­nym miło­śni­kom. Pozna­wa­nie w ten spo­sób nowych ludzi i pro­mo­wa­nie mniej zna­nego, lecz wyso­kiej jako­ści sprzętu – jest moim marze­niem.

Misją mojej firmy jest pomóc Ci odkry­wać wspa­nia­ło­ści pod­wod­nego świata. Odkrywajmy je wspólnie!